• Titulinis
  • Titulinis
  • Rašykite

Projekto uždaviniai

SpausdintiSpausdinti

Projekto darbų žemėlapis

Didžioji dalis projekto metu planuojamų įgyvendinti darbų yra susiję su pelkių ir ežerų vandens lygio bei režimo atkūrimu:

Amalvo žiemos polderio rekonstravimas į vasaros polderį

Amalvo polderio rekonstrukcija apims polderio kanalų ir pylimų pertvarkymą, o taip pat modernių automatinių siurblių įrengimą polderio siurblinėje. Pirmaisiais projekto metais bus rengiamas rekonstrukcijos techninis projektas pagal kurį ir bus atliekami numatyti darbai.

Rekonstruojant polderį siekiama sumažinti jo sausinantį poveikį išlikusiai Amalvo pelkės daliai, polderio eksploatacijos kaštus, durpės mineralizaciją, o kartu ir dirvos suslūgimą, CO2 išsiskyrimą bei vandens taršą. Tai galima pasiekti pertvarkius žiemos polderį į vasaros polderį.
Įgyvendinus polderio rekonstrukciją vanduo iš polderio kanalų būtų pumpuojamas tik augalų vegetacijos periodu, užtikrinant pievoms bei ganykloms palaikyti tinkamą vandens lygį. Šaltuoju metų laiku siurblinė būtų išjungiama. Vokietijos specialistų paskaičiavimu vandens lygis pievose augalų vegetacijos metu turėtų būti apie 40 cm nuo dirvos paviršiaus. Esant aukštesniam vandens lygiui ūkininkavimas darosi apsunkintas, įsigali viksvynai, ženkliai sumažėja dirvos bestuburių, kurie yra svarbi mitybinė bazė paukščiams. Prie žemesnio vandens lygio žolynų ūkinė vertė taip pat prastėja, įsigali kupstinė šluotsmilgė, mažėja dirvos bestuburių, spartėja durpių mineralizacija.

Vandens lygio atkūrimas Amalvo aukštapelkės pietinėje dalyje

Pietinėje Amalvo pelkės dalyje ~340 ha valstybei priklausančioje žemėje bus tvenkiami sausinimo kanalai. Dalyje šio ploto (~210 ha) numatyta iškirsti sumedėjusią augaliją. Tai sumažins vandens išgarinimą ir užtikrins geresnes aukštapelkės augalijos, o kartu ir spanguolynų, atsikūrimo sąlygas.


Amalvo pelkės pietrytinėje dalyje esančių pylimų ir šliuzo-reguliatoriaus rekonstrukcija

Amalvo pelkyno pietrytinėje dalyje yra įrengtas ~2,7 km pylimas, kurio funkcija palaikyti tinkamą vandens lygį Amalvo pelėje bei ežere ir apsaugoti nusausintus žemės plotus nuo užliejimo. Šiuo metu dalis pylimo yra blogos būklės ir prastai atlieka savo funkciją, tad būtina pylimo rekonstrukcija.
Atsižvelgiant į žemiau pateiktus argumentus, rekonstruojant pylimą siūloma atsisakyti dalies nusausintų plotų ir pylimo ilgį sumažinti ~1,8 km. (žr. žemėlapį):
Dalyje nusausintų plotų slūgso aukštapelkiniai dirvožemiai kurie netinkami ūkinei veiklai, tad yra apleisti ir apaugę medžiais bei krūmais, o durpė smarkiai susiskaičiusi. Šiuose plotuose atkūrus vandens lygį galėtų atsikurti aukštapelkinė augalija.
Dalis plotų yra žemiau greta esančios Amalvo pelkės ir ežero lygio. Dėl durpės skaidymosi ir slūgimo tokie plotai vis didėja, tad vis sunkiau užtikrinti žemės ūkiui tinkamas sąlygas.
Durpinių pylimų eksploataciniai kaštai yra dideli, tad sumažinus pylimų ilgį sumažėtų sąnaudos.
Rekonstravus pylimą, šiauriau jo esančiuose plotuose laikytųsi toks pats vandens lygis kaip ir Amalvo ežere. Dalyje gamtai sugrąžinto ploto prasidėtų pelkėjimo ir durpių formavimosi procesas, tačiau dalis galėtų ir toliau būti naudojama ganiavai bei šienavimui.
Sprendimas dėl pylimų pertvarkymo bus priimamas derinant su vietos gyventojais ir Marijampolės savivaldybės administracija rekonstrukcijos projekto rengimo metu. Į užliejamą teritoriją patenančių privačių žemių savininkai turės galimybę vidutine rinkos kaina parduoti savo sklypus valstybei.
Kartu su pylimų rekonstrukcija bus vykdomas ir Amalvės upelio šliuzo-reguliatoriaus pertvarkymas į stacionarų slenkstį su žuvitakiu.  

Žuvinto palių sausinimo kanalų tvenkimas

Žuvinto paliose bus patvenkti trys pelkinį mišką sausinantys kanalai. Bendras jų ilgis ~ 5 km. Taip bus atstatytas pelkiniam miškui būdingas gruntinio vandens lygis, atsikurs būdinga augalija.

Žuvinto šliuzo-reguliatoriaus ir dalies pylimų rekonstrukcija

Numatytas Žuvinto šliuzo-reguliatoriaus rekonstravimas į slenkstinę nuopylą sudarys prielaidas natūraliam, nuo kritulių ar polaidžio labiau priklausomam vandens lygio svyravimui Žuvinto ežere. Pagal mokslininkų paskaičiavimus įrengus slenkstį vandens lygių svyravimo amplitudė padidės 16 cm ir sieks 1,04 m., dėl ko pagerės natūralus ežero apsivalymas, daugelio augalų ir gyvūnų rūšių  gyvenimo (pvz. lydekų neršto) sąlygos. Be to, slenkstyje įrengtas žuvitakis sudarys sąlygas žuvų migracijai Dovinės upės baseine. Šliuzo reguliatoriaus rekonstrukcijos brėžinys.
Rekonstruojant šliuzą-reguliatorių bus sutvirtinti ir į abi puses pelkės pakraščiu besidriekiantys vandens lygį Žuvinto pelkyne palaikantys apsauginiai pylimai.

Kitos projekto veiklos

Projekte taip pat daug dėmesio bus skiriama tausojančio ūkininkavimo skatinimui Žuvinto biosferos rezervato ekologiškai jautriose agrarinėse teritorijose - durpžemiuose, šlapiose pievose. Bus parengtos ir skatinamos diegti metodinės rekomendacijos, kurios esamomis ekonominėmis bei ekologinėmis sąlygomis pasiūlys optimaliausias kultūras, metodus ir priemones ūkininkavimui. Taip pat bus padedama ūkininkams įsigyti mėsinius galvijus pievų priežiūrai bei įrengti ganyklų aptvarus arba įsigyti tinkamus ūkininkavimui šlapiuose durpžemiuose padargus.

Geriau suprasti pelkynų svarbą bei susipažinti su projekto darbais padės švietimo ir informavimo veiklos. Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centre bus įrengta pelkėms skirta ekspozicija, o prie Amalvo ežero -  neįgaliesiems pritaikyta apžvalgos platforma su informacija apie Amalvo pelkių masyvą.

 

© 2009 „WETLIFE“ LIFE07 NAT/LT/530 .

sprendimas: IMODUS